OM DYSLEXI

Om dyslexi – Läs-, skriv- och språksvårigheter

Andra upplagan – utkommer hösten 2023 (Studentlitteratur)

Nu kommer boken Om dyslexi – läs-, skriv- och språksvårigheter i en ny upplaga – uppdaterad i enlighet med aktuell forskning, skollagsändringar och läroplanen Lgr22. Denna andra upplaga innehåller också ett nyskrivet kapitel utifrån författarens forskningsområde: elever med särskild begåvning och twice-exceptionality – 2e, vilka konsekvenser detta kan få för undervisningen och vad som kan stötta kunskapsutvecklingen för dessa elever.

Boken är en bred och informativ resurs som ger svar på många vanliga frågor om läs-, skriv- och språksvårigheter. Här förklaras bland annat vad dyslexi är och hur det diagnostiseras, dess relation till språkstörning samt vad läsning och språklig medvetenhet är. Boken tar även upp lärares pedagogiska planering och ger exempel på hur undervisningen kan utformas och anpassas för att inkludera elever med olika utmaningar i lärandet. Här finns råd om hur differentierade och språkligt tillgängliga lärmiljöer kan skapas och förslag på språkutvecklande arbetssätt för att möta elevers olika behov. Boken avslutas med en genomgång av vilka digitala lärverktyg som brukar vara effektiva, och genom instruktionsfilmer förklaras det hur de kan användas. Filmerna nås via bokens skanningsbara QR-koder.

Om dyslexi – Läs-, skriv- och språksvårigheter vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer, skolledare, studenter och andra som är intresserade av ämnet.

Om dyslexi – ingår i SPSM:s lista över rekommenderad litteratur för läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer om dyslexi på Logopeditjänst.

Om dyslexi

(Studentlitteratur, 2021)

Vilket fantastiskt mottagande boken har fått!

Läs några av alla härliga recensioner:

Lärorikt och viktigt om dyslexi

Så får jag i min hand en bok, som äntligen ger mig ett grepp om diagnosen dyslexi. Det är en bok med många svar på frågor från lärare, föräldrar och andra ofta ställer sig.
Den riktar sig kort sagt till ”alla” som behöver en kort grundkurs om dyslexi. Hur dyslexi utreds, vad diagnosen dyslexi innebär, dyslexi i relation till språkstörning samt vad läsning och språklig medvetenhet är. Även skolans skyldigheter tas upp liksom vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.
Hur blev skriften ett hinder i skolan? Lärare möter ofta det här motståndet från ovana läsare och de blir allt fler. Skriften kan inte ersättas av det talade språket, bara kompletteras och stöttas.
Det logiska tänkandet kan inte utvecklas på samma sätt utan skriften. Skriften är ett system för att strukturera våra tankar, lyckas fördjupa förmågan att tänka abstrakt.
Det är ett krävande och ovant jobb för hjärnan att lära sig läsa och skriva. Träna, träna, träna. Om upphakningar sker ideligen, det går bara inte framåt eller i så fall väldigt långsamt, uppstår lätt känslan av hopplöshet. Eleven vill helst slippa läsa och försöker undvika detta, som borde vara prio ett.
Budskapet är att dyslektiker måste identifieras och ges rätt stöd så tidigt som möjligt. Dyslexi går inte över av sig självt.

Att identifiera sker genom utredning, vilkens resultat ger underlag för stödinsatser. Enligt skollagen ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras behov kräver.
Bedömningen av hur stödet ska utformas görs av personalen på förskolan tillsammans med barnets vårdnadshavare. Det är skolans rektor som har ansvaret för skolans kvalitet och ett särskilt ansvar för att ge det stöd och den stimulans som varje barn behöver. Forskning pekar tydligt på, att barn som möter språkliga utmaningar i vardagen tidigt måste upptäckas och snabbt ges språkstimulerande insatser.
Dyslexi kännetecknas av avkodningssvårigheter. Avkodning är den tekniska sidan av läsningen, där bokstävernas visuella form kopplas om till deras läsljud. Processen i sig kallas för grafem – fonemkopplingen. Läsljuden kopplas samman och blir till ord. Vi läser genom att omkoppla bokstavstecknen till deras respektive läsljud. Det är kärnan i all läsning.

Snabba och riktiga avkodningsfärdigheter är en förutsättning för att läsningen ska automatiseras och läsförståelse upprättas. Därtill behövs också ett språkligt minne, det vill säga att under läsningens gång komma ihåg de olika språkljuden, orddelarna och orden för läsförståelse. Därför behöver både språkförståelsen, avkodningsförmågan och språkminnet fungera och samarbeta effektivt för att man ska bli en bra läsare. Just detta förhållande exemplifieras i det så kallade ”Läsrepet”, som kan användas för att identifiera vilka förmågor som behöver utvecklas mer.
Alla elever ska garanteras att de under sina första skolår får en evidensbaserad läsundervisning i syfte att förebygga framtida behov av individuell specialundervisning för den femtedel av eleverna som annars blir fallet. Ingen ska behöva misslyckas först för att sedan få det man redan vet behövs!
Läsa, skriva, räkna-garantin har nu funnits ett tag och Skolinspektionen gjorde en första granskning hösten 2020 av skolornas arbete med att uppfylla garantin. Kartläggningen har fungerat, men granskningen visar, att knappt hälften av de granskade skolorna ändå inte har ett fungerade arbete med att uppmärksamma och bedöma elevers behov av stöd.
Forskning och skolans pedagogiska praktik behöver komma närmare varandra genom att broar byggs mellan teori och praktik.

Den här bokens titel är Om Dyslexi och här ligger tyngdpunkten i innehållet. Men mycket mer finns att hämta kring språkstörning samt om lärares pedagogiska planering, differentierade lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt. Digitala lärverktyg lyfts också in.
Lärorikt, initierat, väsentligt på god pedagogisk nivå.

Här kommer en ny bok om dyslexi. Den vänder sig i princip till alla som vill veta vad dyslexi egentligen är och hur det påverkar läsningen. Boken tar bland annat upp hur en dyslexiutredning går till, hur undervisningen bör läggas upp för elever med dyslexi och vilka digitala verktyg som kan vara bra. Författaren knyter an till aktuell forskning och förklarar regelverk, som till exempel läs-skriva-räkna-garantin. Den känns som ett måste för alla med intresse för frågan.

Boken – Om dyslexi – rekommenderas av Specialpedagogiska skolmyndighetens – SPSM – och finns på litteraturlistan över läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Ekelund, T. Om dyslexi. Lund: Studentlitteratur

Svenska

Logopedförbundet

Recension från tidningen Logopeden/logopeden.se, 2021-11-10:

Författaren är både logoped, lärare och specialpedagog och beskriver själv boken som den resurs hon själv saknat. Ekelund inleder bokens första del med en lättöversiktlig genomgång om läsning, språklig medvetenhet och läsutveckling för att därefter beskriva såväl dyslexi som språkstörning. Hon förklarar även hur en dyslexiutredning går till (med referens till Svenska Logopedförbundets kliniska riktlinjer!). Bokens andra del ger en översikt av skolans skyldigheter, gällande författningar och styrdokument medan del 3 fokuserar på hur undervisningen ska utformas för att vara språkligt tillgänglig och dyslexivänlig. Det är framför allt i dessa kapitel som Ekelund mer konkret använder sig av sina egna yrkesmässiga erfarenheter, exempelvis när det gäller pedagogisk planering och användning av digitala verktyg i undervisningen. Här återfinns också sammanfattande förslag formulerade i punktform som kan fungera som en slags checklista för lärare. På några ställen i boken finns också QR-koder som leder till filmexempel. Filmerna förtydligar en del begrepp, exempelvis olika aspekter av fonemisk medvetenhet, eller demonstrerar rättstavningsprogram och andra digitala verktyg via skärminspelningar. |…|Om dyslexi en bok väl värd att rekommendera till exempelvis lärare och lärarstudenter, rektorer och vårdnadshavare. Del 2 och 3 är dessutom väl lämpade för logopeder och logopedstudenter som behöver en introduktion till skolans värld.

(Signe Tonér)

Recension från BTJ nr 23, 2021:

”Det här är en mycket praktisk, konkret handbok om dyslexi, som baseras på forskning men som är mycket lättillgänglig och avsedd som stöd för professioner i praktisk verksamhet. Innehållet är strukturerat i tre delar. Inleder gör avsnitt som bland annat tar upp läsning och språklig medvetenhet, dyslexi och utredningar och diagnoser. Del två tydliggör skolans skyldigheter, elevers rättigheter, behov av stödinsatser och föräldrasamarbete. I del tre fokuseras på didaktiska frågor där bland annat differentiering av undervisningen problematiseras och illustreras. Ett intressant avsnitt berör hur lärmiljön kan göras tillgänglig och här ges konkreta förslag. Boken är angelägen och viktig för en introduktion om dyslexi men har framför allt sin styrka i de avsnitt som berör lärares pedagogiska planering och de exempel som ges av undervisning som kan stödja elever med dyslexi. Om dyslexi är en mycket bra och användbar bok som vänder sig till lärarstudenter och verksamma professioner inom skolan. Den kan med fördel läsas av familjemedlemmar till dyslektiker.”

(Katharina Jacobson)