Digitala lärverktyg – en självklarhet

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) publikation (2020) – Digitalt lärande för att nå målen – är ett stöd för att utveckla goda lärmiljöer där assisterande teknik och digitala lärverktyg är en naturlig del i undervisningen.

2017 förtydligades skolans styrdokument med beslut om att skolan ska stärka elevernas digitala kompetens med krav på digitalisering av undervisningen. För att minimera risken att elever kommer efter i skolarbetet, till exempel på grund av läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att tidigt införa assisterande lärverktyg vilket också gör att dessa blir ett naturligare inslag i skolmiljön.

Förutsättningarna för att kunna erbjuda tillräckligt med support är att lärarna håller sig ajour med utvecklingen på området och själva lär sig program och utrustning för ett optimalt användande i den dagliga undervisningen. Flera studier påvisar hur betydelsefull lärarens kunskaper om och användningen av assisterande lärverktyg är för vilket resultat användandet kommer att ge. Ofta behöver lärverktygen anpassas efter elevens individuella profil och därför är det nödvändigt att lärarna lär sig program och utrustning grundligt.