KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande för att hjälpa människor att leva ett bättre liv.

För barn används KBT till exempel vid stamning. Även vid andra beteenden i vardagen som skapar problem för barnet, exempelvis i skolan eller i kamratrelationer, är KBT-behandling aktuell.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsinriktad psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Från början användes KBT som en metod för behandling av olika ångesttillstånd och depressioner. Vetenskapliga studier visar attKBT också är mycket effektivt för andra tillstånd.
Några exempel är:
Ångesttillstånd
Depressioner
Missbruk
Stressrelaterade problem
Kronisk smärta
Röstproblem
Sömnproblem
Tinnitus

När man jämfört behandlingsresultat av kognitivt beteendeterapeutiska metoder med andra terapimetoder har man vanligtvis kunnat notera klart bättre resultat för KBT-behandlingar.

Nedanstående information är hämtat från Beteendeterapeutiska Föreningens hemsida www.kbt.nu

”Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Det sätt som begreppet ”beteende” används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda, men en kunnig KBT-terapeuthar god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande. I terapin fokuseras dock på här- och nu-situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid individualterapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuell behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT”.

Välkommen att boka tid!