Öka kunskapen om språkstörning i landets skolor

Specialpedagogiska skolmyndighetens – SPSM –  nationella kartläggning gjordes för att kartlägga om det finns tillräckliga kunskaper om elever med språkstörning så att de får rätt anpassningar och stöd i skolan. SPSM konstaterar i rapporten ”Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning” att ”kartläggningen visar att det finns ett stort behov av att öka kunskapen om språkstörning ute i våra skolor och kommuner. Det handlar både om ett behov av att skapa en större förståelse för språkstörning i allmänhet, men också om ett behov av kunskap kring hur lärmiljöer kan anpassas och läromedel användas i undervisningen för elever med språkstörning”. ​Rapporten finns att läsa på SPSM.

Begreppet språkstörning används för att beskriva personer vars språkliga färdigheter inte ligger på förväntad nivå i relation till ålder och övrig utveckling. Många har särskilt svårt med samtalsfärdigheter, berättarkompetens och meningsbyggnad vilket innebär svårigheter med att uttrycka sig, förstå eller använda språket. Ca 7–10 % av alla elever har en språklig svårighet och för att ge dem rätt anpassningar och stöd behöver skolan finna fungerande sätt att anpassa undervisningen på. 

Eftersom det ställer stora krav på lärarens kompetens vad det gäller bemötande och sätt att undervisa elever med språkstörning samt en tillrättalagd lärandemiljö har SPSM tagit fram ett stödmaterial med konkreta förslag. Stödmaterialet – Språkstörningen en pedagogisk utmaning – kan antingen köpas som en bok eller kostnadsfritt laddas ner på SPSM hemsida.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar