Om Dyslexi – bok från Studentlitteratur!

Om dyslexi

Boken riktar sig till den som behöver en kort grundkurs om dyslexi med fokus på aktuell forskning såväl som nya och uppdaterade regelverk. I boken förklaras bland annat hur dyslexi utreds, vad diagnosen dyslexi innebär och dyslexi i relation till språkstörning. Här tas också skolans skyldigheter upp i enlighet med skollagen, liksom vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.

Boken tar även upp lärares pedagogiska planering och ger exempel på hur undervisningen kan läggas upp för att stötta elever med dyslexi. Här ges råd om hur differentierade och språkligt tillgängliga lärmiljöer kan skapas och förslag på olika språkutvecklande arbetssätt.

Boken avslutas med en genomgång av vilka digitala lärverktyg som brukar vara effektiva. Idag finns mycket assisterande teknik att tillgå, men många är osäkra på hur den ska användas. I boken visas flera vanliga lärverktyg och genom instruktionsfilmer förklaras det hur de kan användas. Filmerna nås via bokens skanningsbara QR-koder.

Boken passar verksam personal inom förskola och skola, logopeder, psykologer, studenter på dessa utbildningar samt inom rektorsutbildningen. Den lämpar sig också väl för vårdnadshavare, elever eller andra som vill veta mer om dyslexi.

Boken finns att köpa överallt där böcker säljs, till exempel på Bokus, Adlibris, Studentlitteratur. 

2021-11-15  – vilket fantastiskt mottagande boken har fått! 

Boken – Om dyslexi – som bygger på den senaste forskningen, dagens regelverk, möjligheter och utmaningar, är värdefull för alla som vill bredda sina kunskaper inom området. Tillgängliga lärmiljöer, differentierad undervisning, lärprocesser, språkutvecklande arbetssätt och assisterande lärverktyg är andra fokusområden.

Om dyslexi ingår i SPSM:s lista över rekommenderad litteratur för läs- och skrivsvårigheter.

Recension från tidningen Logopeden/logopeden.se, 2021-11-10:

Författaren är både logoped, lärare och specialpedagog och beskriver själv boken som den resurs hon själv saknat. Ekelund inleder bokens första del med en lättöversiktlig genomgång om läsning, språklig medvetenhet och läsutveckling för att därefter beskriva såväl dyslexi som språkstörning. Hon förklarar även hur en dyslexiutredning går till (med referens till Svenska Logopedförbundets kliniska riktlinjer!). Bokens andra del ger en översikt av skolans skyldigheter, gällande författningar och styrdokument medan del 3 fokuserar på hur undervisningen ska utformas för att vara språkligt tillgänglig och dyslexivänlig. Det är framför allt i dessa kapitel som Ekelund mer konkret använder sig av sina egna yrkesmässiga erfarenheter, exempelvis när det gäller pedagogisk planering och användning av digitala verktyg i undervisningen. Här återfinns också sammanfattande förslag formulerade i punktform som kan fungera som en slags checklista för lärare. På några ställen i boken finns också QR-koder som leder till filmexempel. Filmerna förtydligar en del begrepp, exempelvis olika aspekter av fonemisk medvetenhet, eller demonstrerar rättstavningsprogram och andra digitala verktyg via skärminspelningar. |…|Om dyslexi en bok väl värd att rekommendera till exempelvis lärare och lärarstudenter, rektorer och vårdnadshavare. Del 2 och 3 är dessutom väl lämpade för logopeder och logopedstudenter som behöver en introduktion till skolans värld. (Signe Tonér)

Recension från BTJ nr 23, 2021:

”Det här är en mycket praktisk, konkret handbok om dyslexi, som baseras på forskning men som är mycket lättillgänglig och avsedd som stöd för professioner i praktisk verksamhet. Innehållet är strukturerat i tre delar. Inleder gör avsnitt som bland annat tar upp läsning och språklig medvetenhet, dyslexi och utredningar och diagnoser. Del två tydliggör skolans skyldigheter, elevers rättigheter, behov av stödinsatser och föräldrasamarbete. I del tre fokuseras på didaktiska frågor där bland annat differentiering av undervisningen problematiseras och illustreras. Ett intressant avsnitt berör hur lärmiljön kan göras tillgänglig och här ges konkreta förslag. Boken är angelägen och viktig för en introduktion om dyslexi men har framför allt sin styrka i de avsnitt som berör lärares pedagogiska planering och de exempel som ges av undervisning som kan stödja elever med dyslexi. Om dyslexi är en mycket bra och användbar bok som vänder sig till lärarstudenter och verksamma professioner inom skolan. Den kan med fördel läsas av familjemedlemmar till dyslektiker.” (Katharina Jacobson)

Läs mer om dyslexi.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar