Specialpedagog

Vad gör en specialpedagog?
En specialpedagog arbetar bland annat med utredningar, undervisning av enskilda elever, upprättande av åtgärdsprogram samt handledning till föräldrar, lärare, rektorer och annan personal ansvar för och åtgärdsprogram. Detta för att skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda lärandemiljöer som möjligt samt ge stöd och hjälp åt de elever som är i behov av särskilt stöd. För att detta ska vara möjligt och bidra till god kvalitetssäkring av verksamheten ska också ett fortlöpande utvecklingsarbete med uppföljning och utvärdering av insatser genomföras.

Specialpedagogutbildningen är en flerårig påbyggnadsutbildning för redan utbildade lärare, förskolelärare eller fritidspedagoger. Beroende på vilken tidigare utbildning som specialpedagogen har, ligger denna till grund för inom vilka åldrar specialpedagogen sedan ska vara verksam.