VHI-10-EKELUND          
Självskattningsformulär av röstproblem

Självskattningsformuläret består av 10 påståenden som är vanliga för att beskriva röstproblem och hur dessa påverkar det dagliga livet.

Gör så här:

1.    Läs varje påstående och ringa in den siffra som bäst stämmer överens med hur ofta du själv upplever liknande problem.

(0=Aldrig, 1=Sällan, 2=Ibland, 3=Ofta, 4=Alltid)

2.    Summera dina svar. Om svaren ger en totalpoäng på 11 eller mer, bör du kontakta en logoped för professionell bedömning. Om du dessutom har varit hes i mer än tre veckor utan att vara förkyld, bör du kontakta en läkare för bedömning.

Andra har svårt att uppfatta (höra) min röst. 0 1 2 3 4
Andra har svårt att förstå vad jag säger i ett bullrigt rum. 0 1 2 3 4
Röstproblemen begränsar mitt privata och sociala liv. 0 1 2 3 4
Jag känner mig utanför i samtal på grund av röstproblemen. 0 1 2 3 4
Jag förlorar inkomst på grund av röstproblemen. 0 1 2 3 4
Jag tycker att jag måste ta i när jag talar. 0 1 2 3 4
Min röstkvalitet är oförutsägbar. 0 1 2 3 4
Jag oroar mig över röstproblemen. 0 1 2 3 4
Röstproblemen försvårar och skapar hinder för mig. 0 1 2 3 4
Andra frågar mig vad jag har för problem med rösten. 0 1 2 3 4
             
Totalpoäng © Logopeditjänst          

Självskattningsformuläret VHI-10-Ekelund har med tillstånd av författarna normerats och översatts från det amerikanska kortversionstestet Voice Handicap Index-10 (VHI-10). VHI-10 är ett reliabelt och validerat diagnostiskt verktyg för att kartlägga de psykosociala konsekvenser som röstproblem kan innebära. Bedömningsresultaten grundar sig enbart på ifyllarens subjektiva upplevelse.