Digitala verktyg – en självklarhet

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) nya publikation – Digitalt lärande för att nå målen – är ett stöd för att utveckla goda lärmiljöer där digitala verktyg är en naturlig del.

2017 förtydligades skolans styrdokument med beslut om att skolan ska stärka elevernas digitala kompetens med krav på digitalisering av undervisningen. För att minimera risken att elever kommer efter i skolarbetet, till exempel på grund av läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att tidigt införa digitala verktyg vilket också gör att det blir ett naturligare inslag i skolmiljön

Förutsättningarna för att kunna erbjuda tillräckligt med support är att lärarna håller sig ajour med utvecklingen på området och själva lär sig program och utrustning för ett optimalt användande i den dagliga undervisningen. Flera studier visar just på hur betydelsefull lärarens kunskaper om och användningen av de alternativa verktygen är för vilket resultat användandet kommer att ge. Ofta behöver alternativa verktyg anpassas efter elevens individuella profil och därför är det nödvändigt att lärarna lär sig program och utrustning grundligt. 2017 förtydligades läroplanen med beslut om att skolan ska stärka elevernas digitala kompetens med krav på digitalisering av undervisningen. För att minimera risken att elever kommer efter i skolarbetet, till exempel på grund av läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att tidigt införa digitala verktyg vilket också gör att det blir ett naturligare inslag i skolmiljön.